Biblioteka

 

BIBLIOTEKA SZKOLNA

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej

Nauczyciel bibliotekarz:

p. Katarzyna Dziwulska

p. Anita Kuzdra

p. Aneta Rudawska

p. Łukasz Trojanowski

 

" Biblioteka gromadzi bogactwa wieków i pokoleń,

  mogą z nich czerpać bez miary nieprzeliczone tłumy,

   a nigdy nam nie poskąpi ani mądrości ani światła ..."

 

Godziny pracy biblioteki:

poniedziałek - piątek 8.30 - 14.30


                                                                       Regulamin

zawierający szczegółowe warunki wypożyczania uczniom podręczników oraz materiałów edukacyjnych, a także warunki przekazywania uczniom Szkoły Podstawowej Nr 8 oraz Gimnazjum Nr 5 w Zamościu materiałów ćwiczeniowych.

Załącznik do Zarządzenia nr 8/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 5 w Zamościu
dnia 01 grudnia 2014 r.

I Podstawa prawna

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2014 r. poz.811. (art. 22 ak)

II Prawo korzystania

1. Począwszy od roku szkolnego 2014/2015 szkoła bezpłatnie wypożycza uczniom klas I szkoły podstawowej podręczniki/materiały edukacyjne do obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

2. W kolejnych latach szkolnych prawo do bezpłatnego wypożyczania podręczników/materiałów edukacyjnych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych mają uczniowie kolejnych klas zgodnie z cytowaną wyżej ustawą:

a. w roku szkolnym 2014/2015 uczniowie klas I szkoły podstawowej;

b. w roku szkolnym 2015/2016 uczniowie klas I, II, IV szkoły podstawowej oraz klas I gimnazjum;

c. w roku szkolnym 2016/2017 uczniowie klas I – V szkoły podstawowej oraz klas I – II gimnazjum;

d. począwszy od roku szkolnego 2017/2018 uczniowie klas I – VI szkoły podstawowej oraz klas I – III gimnazjum.

1. Podręczniki do klas I (4 części „Naszego elementarza”) są własnością organu prowadzącego szkołę, tj. Miasta Zamość, z chwilą ich przekazania do szkoły i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 8.

2. W bibliotece szkolnej są gromadzone podręczniki i materiały edukacyjne, Podręczniki w formie papierowej wpisywane są do księgi inwentarzowej podręczników (oznaczonej symbolem/literą „P”) i nie podnoszą wartości majątku biblioteki (ewidencja ilościowa).

3. Szkoła nieodpłatnie wypożycza (użycza) uczniom podręczniki/ materiały edukacyjne, mające postać papierową, które są przeznaczone do co najmniej trzyletniego okresu użytkowania przez co najmniej 3 kolejne roczniki uczniów.

4. Szkoła nieodpłatnie zapewnia uczniom dostęp do podręczników/materiałów edukacyjnych i ćwiczeń mających postać elektroniczną, które stanowią komplet z podręcznikiem.

5. Szkoła przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe, które są jednoroczne i przeznaczone do użytku indywidualnego, bez obowiązku zwrotu. Przekazanie odbywa się na podstawie protokołu przekazania.

6. W zależności od potrzeb dydaktycznych, uczeń ma możliwość korzystania z podręcznika, zarówno w szkole jak i w domu.

III Zasady wypożyczania, zwroty

1. Biblioteka szkolna wypożycza (użycza) bezpłatnie podręczniki/materiały edukacyjne na okres danego roku szkolnego.

2. Podstawą wypożyczenia jest znajomość przez rodzica ucznia niniejszego regulaminu, potwierdzona podpisem oraz akceptacja jego postanowień.

3. Za zapoznanie rodziców i uczniów z treścią regulaminu odpowiada wychowawca klasy.

4. Podręczniki/materiały edukacyjne na dany rok szkolny są wypożyczane (użyczane) w dniu i w godzinach uzgodnionych pomiędzy nauczycielem-bibliotekarzem a wychowawcą klasy i podane do wiadomości rodziców i uczniów. Zapis ten stosuje się odpowiednio do zwrotu podręczników/materiałów edukacyjnych.

5. Podręczniki są wypożyczane (użyczane) uczniom nie później jak do 14 dnia od rozpoczęcia roku szkolnego, w szczególnych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu.

6. W klasach I – III szkoły podstawowej rozchód prowadzony jest ilościowo dla każdej klasy. Odbiór kwituje wychowawca klasy (załącznik 1 i 2), który zobowiązany jest do rozliczenia się na koniec roku szkolnego z biblioteką;

a) wychowawca po otrzymaniu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla swojej klasy tworzy listę imienną uczniów wraz z wykazem otrzymanych przez ucznia książek;

b) odbiór podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla dziecka potwierdza własnym podpisem rodzic (prawny opiekun);

c) na podstawie protokołu przekazania (załącznik 3) wychowawca klasy przekazuje rodzicom uczniów materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.

1. W klasach I – III szkoły podstawowej rozchód podręczników do nauki języka obcego prowadzony jest ilościowo dla każdej klasy. Odbiór kwituje nauczyciel przedmiotu (załącznik 4), który zobowiązany jest do rozliczenia się na koniec roku szkolnego z biblioteką.

2. Uczniom szkoły podstawowej z klas IV – VI oraz uczniom gimnazjum z klas I – III podręczniki i materiały edukacyjne są wypożyczane (na podstawie kart czytelniczych) w bibliotece na okres jednego roku szkolnego;

a) uczniowie są zobowiązani do zwrotu podręczników i materiałów edukacyjnych łącznie z nośnikami elektronicznymi na koniec roku szkolnego w wyznaczonym przez nauczyciela-bibliotekarza terminie;

b) materiały ćwiczeniowe otrzymują poszczególni uczniowie corocznie bez obowiązku zwrotu, co należy potwierdzić podpisem rodzica w klasach I-III szkoły podstawowej ucznia i jego rodzica w klasach IV-VI oraz ucznia w klasach I-III gimnazjum. Przekazanie materiałów ćwiczeniowych następuje w formie protokołu zbiorczego dla danej klasy i oddziału.

3. Wychowawcy klas IV – VI szkoły podstawowej oraz I – III gimnazjum są odpowiedzialni za stworzenie wykazu uczniów wg dziennika lekcyjnego i przekazanie listy do nauczyciela-bibliotekarza.

4. Podręczniki/materiały edukacyjne podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku: skreślenia ucznia z księgi uczniów, przeniesienia do innej szkoły, w przypadku innych zdarzeń losowych.

5. Zwrotu wypożyczonych podręczników/materiałów edukacyjnych dokonuje się w terminach określonych przez szkołę i podanych przez nauczyciela-bibliotekarza do wiadomości uczniów i rodziców, jednak nie później niż do 30 czerwca danego roku. Uczniowie przystępujący do egzaminów klasyfikacyjnych, sprawdzających, poprawkowych, zwracają podręcznik nie później niż do końca sierpnia danego roku.

6. Zwrotu wypożyczonych podręczników/materiałów edukacyjnych, dokonuje się w klasach I – III szkoły podstawowej w obecności nauczyciela/wychowawcy, który jest zobowiązany potwierdzić zwrot własnoręcznym podpisem.

7. Zwrotu wypożyczonych podręczników/materiałów edukacyjnych dokonuje się w klasach IV – VI szkoły podstawowej i w klasach I – III gimnazjum przez samych uczniów na podstawie kart wypożyczeń (za czynności te odpowiada nauczyciel –bibliotekarz).

8. Dla podręcznika/materiału edukacyjnego ustala się status wyjściowy – pierwszy rok użytkowania jako „nowy”, status w kolejnych latach jako „dobry” lub „wystarczający”, co oznacza, iż podręcznik jest w stanie dobrym lub względnie dobrym, nie powodującym trudności w uczeniu się.

9. Podczas zwrotu podręcznika/materiału edukacyjnego do biblioteki, nauczyciel bibliotekarz dokonuje oględzin podręcznika, określając stopień jego zużycia. Przy wykonywaniu tych czynności może współpracować z wychowawcą klasy.

10. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika do klasy I i II szkoły podstawowej, szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kwoty 4,34 zł za jedną część „Naszego elementarza”. Kwota ta stanowi dochód budżetu państwa. Wpłaty dokonuje rodzic ucznia na rachunek Ministerstwa Edukacji Narodowej obsługiwany przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie, numer rachunku: 59 1010 1010 0031 2822 3100 0000. W treści przelewu należy wpisać: „zwrot za podręcznik część …” podając numer jednej z czterech części.

11. Art. 22ak ust. 3. i 4. ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu nadanym ustawą z dn. 30. 05. 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw (Dz. U. Poz. 811) stanowi, że w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika szkoła podstawowa może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztów podręcznika dla zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w kl. I-III, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy o systemie oświaty. Kwota zwrotu stanowi dochód budżetu państwa.

12. W przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych lub nośnika elektronicznego przez ucznia rodzic zobowiązany jest do odkupienia danych kompletnych pozycji we własnym zakresie.

13. Zapisu cz. III ust. 18,19 nie stosuje się w przypadku zwrotu podręcznika po jego 3-letnim użytkowaniu.

14. Wszelka dokumentacja, o której mowa w cz. III, znajduje się w bibliotece szkolnej, a za jej kompletność odpowiada nauczyciel-bibliotekarz.

IV Zabezpieczenie podręczników, użytkowanie

1. Korzystający z podręczników/ materiałów edukacyjnych, uczeń, zobowiązany jest do ich poszanowania i używania zgodnie z jego przeznaczeniem, do troski o jego walor estetyczny i użytkowy, do chronienia przed zniszczeniem i zagubieniem.

2. Kategorycznie zabrania się niszczenia, wyrywania kartek, dokonywania jakichkolwiek notatek, rysunków, zaznaczeń.

3. Wypożyczone podręczniki powinny być obłożone okładką ochronną, łatwą do usunięcia, nie powodującą zniszczenia lub uszkodzenia książki.

4. Materiały ćwiczeniowe są przyznawane bezzwrotnie i indywidualnie każdemu uczniowi, zatem może on wykonywać wpisy zgodnie z zawartymi tam poleceniami.

podpis i pieczątka Dyrektora szkoły 

Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information